Medezeggenschapsraad (MR)

 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), wettelijk verplicht en geregeld, waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
De MR denkt mee over een flink aantal zaken die de school als geheel aangaan.

Voor een aantal zaken heeft de MR het recht van advies en ook het recht van instemming. In de wet Medezeggenschap Onderwijs is geregeld welke zaken dit betreft. Als het zaken betreft die de school overstijgen, dan liggen deze rechten bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarnaar elk van de 17 scholen van de Stichting Meer Primair één lid van de oudergeleding en één lid van de teamgeleding afvaardigt. 

Naast deze formele aspecten is de Medezeggenschapsraad ook geïnteresseerd wat u als ouders bezighoudt en zien wij graag dat u de weg naar ons weet te vinden als u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp, dan kunt u die bij ons kwijt. Wij gaan daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om en koppelen aan u terug wat wij met uw signaal hebben gedaan. 

Ons emailadres is MR@bs-dewilgen.nl


Wij vergaderen minimaal zesmaal per schooljaar, de vergaderdata staan in de schooljaarkalender.  De vergaderingen zijn in beginsel openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt op deze pagina. Mocht u bij de vergadering aanwezig willen zijn, verzoeken wij u dit aan ons te melden via het mailadres of bij één van ons persoonlijk. In sommige gevallen kan namelijk van de openbaarheid afgezien worden.

Samenstelling MR

Onze MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden. Ouders en teamleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stelle

Oudergeleding:

Sevim Cankcilic(voorzitter)
Ilona Sabelis(secretaris)

Teamgeleding:

Juf Astrid Hers (leerkracht groep 1-2)
Juf Joyce van der Voort( leerkracht groep 8)

Jaarverslag en notulen van de MR

 
Jaarverslagen
Voor het jaarverslag van 2020-2021 klikt u hier
Voor het jaarverslag van 2021-2022 klikt u hier
 

Notulen

Notulen 23 september 2022
Notulen 11 november 2022
Notulen 9 december 2022
Notulen 26 januari 2023
Notulen 17 februari 2023
Notulen 17 maart 2023
 
 

Overige documenten

 
Activiteitenplan 2023 (Volgt nog)
 

Samenwerking De Wilgen -Tabitha

Adviesbrief MR dd 9 december 2022 (volgt nog)
Brief College van Bestuur dd 6 februari 2023