Medezeggenschapsraad (MR)

 

Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en teamleden, gevraagd en ongevraagd, invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op de school.

De MR denkt mee over een flink aantal zaken die de school als geheel aangaan. Voor een aantal zaken heeft de MR het recht van advies en ook het recht van instemming. In de wet Medezeggenschap Onderwijs is geregeld welke zaken dit betreft. Als het zaken betreft die de school overstijgen, dan liggen deze rechten bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarnaar elk van de 19 scholen van de Stichting Meer Primair één lid van de oudergeleding en één lid van de teamgeleding afvaardigt. 

Naast deze formele aspecten is de Medezeggenschapsraad ook geïnteresseerd wat u als ouders bezig houdt en zien wij graag dat u de weg naar ons weet te vinden als u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp, dan kunt u die bij ons kwijt. Wij gaan daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om en koppelen aan u terug wat wij met uw signaal hebben gedaan. 
Ons emailadres is MR@bs-dewilgen.nl

Onze MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden. Ouders en teamleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. Wij vergaderen gemiddeld zesmaal per schooljaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt.

Oudergeleding:

Marcel Spierenburg, voorzitter en lid GMR (vader van Maurits gr. 8)
Ben Tiber (vader van Brandon gr. 8)


Teamgeleding:

Juf Astrid Hers, secretaris (leerkracht groep 1-2)
Juf Joyce van der Voort( leerkracht groep 7)
 

Jaarverslag en notulen van de MR:

Voor het jaarverslag 2020-2021 klikt u hier

Notulen 1e vergadering 2021-2022
Notulen 2e vergadering 2021-2022
Notulen 3e vergadering 2021-2022
Notulen 4e vergadering 2021-2022
Notulen 5e vergadering 2021-2022
 

Correspondentie Nassau Park

Adviesbrief MR
Brief College van Bestuur