Over De Wilgen


Basisschool De Wilgen is een school (±250 leerlingen) in de wijk Toolenburg-Oost in Hoofddorp. Kenmerkend voor De Wilgen is ons ‘groene schoolplein’. Al balancerend op een touw of rollend van onze heuvel ontwikkelen de kinderen zich. Een belangrijk onderdeel hierin zijn onze schooltuinen. Alle groepen werken actief in deze schooltuinen en tijdens de pauzes loopt menig leerling even door de tuin om te zien of de plantjes, kruiden en bloemen al groter worden en of de spinazie al geoogst kan worden. Wij brengen de kinderen op die manier bewust in aanraking met de natuur.
 
In het vier-jaren-schoolplan hebben we als school onze visie en doelen vastgesteld. Deze zijn samen te vatten in drie belangrijke kernthema’s:
 
Samenwerkend leren
De Wilgen wil leerlingen, team en ouders een prettige leer- en werkomgeving bieden. Hierin vinden wij samenwerken een belangrijke voorwaarde. Dit samenwerken zien wij op alle niveaus van de organisatie; leerlingen die samenwerken aan opdrachten, het team dat elkaar vindt in het onderwijs, directie en team die samen tot een sterk onderwijsklimaat komen, maar vooral ook leerkrachten en ouders die elkaar als partner zien in het ontwikkelingsproces van kinderen. Door deze samenwerking goed neer te zetten zal ook het gevoel van veiligheid en vertrouwen verder uitgebouwd kunnen worden. Dit samen vormt de basis van waaruit geleerd en gewerkt kan worden. We streven er dan ook naar om een schoolklimaat te hebben, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat, open staat voor elkaar(s ideeën), een positieve benadering vooropstelt. Op ons logo staat ‘samen leren en met veel plezier naar school’. Dat vormt voor ons de basis.
 
Opbrengstgericht onderwijs en vraaggestuurd werken
Wat haal je uit je onderwijs, dat is de kernvraag die wij onszelf de komende jaren blijvend stellen. We streven er op De Wilgen naar om het onderwijs zo in te richten dat elk kind ‘eruit kan halen wat erin zit’. Hiertoe is het belangrijk dat onze leeromgeving uitdagend en prikkelend is; kinderen moeten zin hebben om te leren. Dit vraagt van ons als school dat we rekening houden met verschillen en dat door onze zorgstructuur de instructie en verwerking op maat geboden zal worden. Steeds weer zal er vanuit deskundige analyses gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling om het aanbod blijvend aan te passen aan de vraag.
 
Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
Binnen De Wilgen willen we dat ieder op zijn niveau en met zijn/haar mogelijkheden verantwoording neemt voor het eigen leerproces. Dit geldt zowel voor de leerlingen als voor het team. Hierbij gaan we uit van het oproepen van de eigen kracht en talenten van ieder individueel persoon. Dit betekent dat we leerlingen, team en ouders zullen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Richting de leerlingen betekent dit dat we ze door middel van zelfreflectie zullen leren na te denken over hun eigen (werk)gedrag. Hiertoe zullen ze veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken, waarbij het team zal zoeken naar de juiste balans tussen sturen en begeleiden van de leerlingen.